ข่าวกิจกรรม

คณะผู้แทนทางเศรษฐกิจมาเก๊าเยือนหอการค้าไทย-จีน

ช่วงบ่ายของวันที่ 22 พฤษภาคม 2555  นายเหอหรงเสียง ประธานสภาหอการค้ามาเก๊า-ไทย ได้นำคณะผู้แทนทางเศรษฐกิจมาเก๊า 2012 อันประกอบด้วยผู้แทนจากสภาหอการค้ามาเก๊า-ไทย สหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้ามาเก๊าเขตกลางและใต้ สหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้ามาเก๊าเขตเหนือ และสหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้าเกาะมาเก๊า เดินทางเยือนหอการค้าไทย-จีน คณะผู้แทนได้แก่ หัวหน้าคณะกิตติมศักดิ์ นายซูเทียนผิง อธิบดีกรมเศรษฐกิจเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ นายเหลียงชิ่งถิง นางเหอกุ้ยหลิง นายเฉินซินเทา นายฝางเซิ่งถัง รองหัวหน้าคณะ นายจวงกุ้ยเหลียน ผู้อำนวยการสภาหอการค้ามาเก๊า-ไทย นายหลี่จั๋วจวิน ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้ามาเก๊าเขตกลางและใต้ นายหม่าเจี้ยนจาง ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้ามาเก๊าเขตเหนือ นายหร่วนรั่วหัว ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้าเกาะมาเก๊า นายเหอเหว่ยเย่ เลขา และสมาชิกคณะรวม 54 คน

โดยคณะผู้แทนได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากนายยง สุขสุดประเสริฐ ประธานหอการค้าไทย-จีน นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ นายมนตรี ชยาวิวัฒน์กุล นายบุญชัย ไชยธีรัตต์ นายอนันต์ วงศ์สุรพิเชษฐ์ รองประธาน นายยรรยง ปฐมศักดิ์ รองเลขาธิการบริหาร นายสมัย กวักเพฑูรย์ นายสิทธิ์ สิทธิวราภรณ์ รองเลขาธิการฝ่ายจีน นายสุมิตร หล่อกิติยะกุล เลขาธิการฝ่ายไทย นายสินชัย งามวงศ์มาศ นายชวน ตั้งมติธรรม รองเลขาธิการฝ่ายไทย นายวิชัย สวาทยานนท์ รองเหรัญญิก นายไพบูลย์ คงปิยาจารย์ รองผู้ตรวจสอบ นายวิชัย บุญภราดร นายสถาพร ถิ่นวัฒนกูล กรรมการบริหารพัฒนา นายศราวุธ จินต์วุฒิ กรรมการบริหารจัดระบบ นายพงษ์ศักดิ์ พิชิตนภากุล นายวินัย สัตยมาภากร นายสมชาย แซ่ลิ้ม นายปรีชา บูรณะรุ่งเรืองกิจ นายประวิตร วิรานุวัตร กรรมการบริหารปฏิคม นายเสรี ตันชูเกียรติ นายอากาศ ชัยวานิชศิริ นายกรี ไกรระวี นายวิจิตร ภูริธานนท์ กรรมการบริหาร นายสมชาย ศุภสัญญา นายเฮียงติ๊ก แซ่ตั้ง นายสรรค์ เชื้อปัญญาวิทย์ นายสกนธ์ สิริบุญสุข นายสุรเดช กรกิตติชัย กรรมการ พร้อมทั้งได้จัดงานเลี้ยงรับรองและงานประชุม ณ ห้องประชุมหอการค้าไทย-จีน

ภายในงาน นายยง สุขสุดประเสริฐ ประธาน ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนอย่างอบอุ่น นายยง กล่าวว่า “ไทยและมาเก๊านั้นต่างมีข้อส่งเสริมกันทางเศรษฐกิจอย่างแข็งแกร่งอีกทั้งมีขอบเขตความร่วมมือที่กว้างขวาง หอการค้าไทย-จีน ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการไปมาหาสู่ฉันท์มิตรกับมาเก๊า ตลอดระยะเวลามานี้ เราทั้งสองต่างมีการแลกเปลี่ยนกันอย่างสม่ำเสมอ ยังให้เกิดความสัมพันธ์อันสนิทแนบแน่น เมื่อปีที่แล้ว คณะผู้แทนทางเศรษฐกิจกรมส่งเสริมการค้าการลงทุนมาเก๊าและสภาหอการค้ามาเก๊า-ไทย ยังได้เดินทางมาเยือนหอการค้าไทย-จีนซึ่งประสบความสำเร็จในภารกิจนี้อย่างดียิ่ง โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวางในเรื่องเศรษฐกิจการค้า วันนี้ ผู้แทนจากสภาหอการค้ามาเก๊า-ไทย สหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้ามาเก๊าเขตกลางและใต้ สหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้ามาเก๊าเขตเหนือ และสหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้าเกาะมาเก๊า ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยือนหอการค้าไทย-จีนอีกครั้ง ผมเชื่อว่า จะยิ่งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างกันให้ดียิ่งขึ้น ขยายขอบเขตความร่ววมมือระหว่างกัน ทำคุณประโยชน์เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของมาเก๊าและประเทศไทย"

จากนั้น นายเหอหรงเสียง ได้กล่าวสุนทรพจน์ แสดงความยินดีต่อนายยง สุขสุดประเสริฐ ในโอกาสขึ้นดำรงตำแหน่งประธานหอการค้าไทย-จีน นายเหอ กล่าวว่า “คณะผู้แทนครั้งนี้ประกอบด้วยสภาหอการค้ามาเก๊า-ไทย สหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้ามาเก๊าเขตกลางและใต้ สหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้ามาเก๊าเขตเหนือ และสหพันธ์อุตสาหกรรมและการค้าเกาะมาเก๊า โดยเราได้รับเกียรติอย่างสูงจากคุณซูเทียนผิง อธิบดีกรมเศรษฐกิจเขตปกครองพิเศษมาเก๊ามาดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้  โดยสมาชิกของเราโดยมากประกอบด้วยผู้แทนจากหลากหลายสาขาวงการธุรกิจในมาเก๊า” นายเหอ ยังกล่าวอีกว่า หอการค้าไทย-จีนเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงที่สุดในสังคมคนไทยเชื้อสายจีน โดยได้สร้างความสมานสามัคคีให้กับชาวจีนโพ้นทะเลจำนวนมาก  นำเอาพลังที่เป็นเอกลักษณ์ให้การส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีน จึงหวังว่าการเดินทางมาเยือนครั้งนี้ จะสามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและมาเก๊า อีกทั้งขยายขอบเขตความร่วมมือให้กว้างขวางยิ่งขึ้นไปอีก ส่งเสริมการพัฒนาร่วมกันทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ คณะผู้แทนยังจะเดินทางเข้าร่วมพิธีเปิดงาน THAIFEX- World of Food ASIA 2012 รวมถึงเยี่ยมชม บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ กลุ่มบริษัทเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเยี่ยมชมโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแช่แข็งขนาดใหญ่ในจังหวัดระยอง รวมถึงร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจกับผู้แทนจากกระทรวงพาณิชย์และนักธุรกิจไทยที่เกี่ยวข้อง โดยหวังว่าจะใช้โอกาสนี้ในการขยายช่องทางแหล่งวัตถุดิบอาหารในไทย รวมถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อบรรลุผลสำเร็จร่วมกัน ท้ายสุด นายเหอ กล่าวว่า ไทยและจีนได้ดำรงความสัมพันธ์มาอย่างยาวนาน ชาวจีนทั่วโลกสนิทแน่นแฟ้นเสมือนหนึ่งบ้านเดียวกัน พร้อมกันนี้ ยังได้เรียนเชิญประธานยง สุขสุดประเสริฐ และคณะกรรมการทุกท่าน เดินทางเยือนมาเก๊าสัมผัสกับสภาพแวดล้อมการลงทุนและชื่นชมกับทัศนียภาพของมาเก๊า

จากนั้น คณะผู้แทนและคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในด้านเศรษฐกิจการค้ากันอย่างกว้างขวาง อาทิ การค้าข้าวระหว่างไทยและมาเก๊า  การผลิตและการขายเครื่องหนัง การนำเข้าและส่งออกผลไม้ การนำเข้าและส่งออกโดยปราศจากภาษีศุลกากร ข้อมูลเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมถึงการท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ นายยง สุขสุดประเสริฐ ประธาน ยังได้เรียนเชิญคณะผู้แทนเข้าร่วมงานการประชุมผู้ประกอบการชาวจีนโลกครั้งที่ 12 (WCEC)  ที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายน 2556 ณ นครเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน


1. คณะผู้แทนทางเศรษฐกิจมาเก๊า 2012 แลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับหอการค้าไทย-จีน


2. นายยง สุขสุดประเสริฐ ประธานหอการค้าไทย-จีน (ซ้าย) และนายเหอหรงเสียง หัวหน้าคณะผู้แทน (ขวา) ขณะกล่าวภายในงาน


3. คณะผู้แทนทางเศรษฐกิจมาเก๊า 2012 และคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน


4. คณะผู้แทนทางเศรษฐกิจมาเก๊า 2012 และคณะกรรมการหอการค้าไทย-จีน


5.  นายสุชาติ เศรษฐีวรรณ รองประธานหอการค้าไทย-จีน (ซ้าย) และนายซูเทียนผิง รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจเขตปกครองพิเศษมาเก๊า (ขวา) ขณะกล่าวภายในงาน


6.  นายบุญชัย ไชยธีรัตต์ รองประธานหอการค้าไทย-จีน (ซ้าย) และนายหม่าเจี้ยนจาง รองหัวหน้าคณะผู้แทน (ขวา) ขณะกล่าวภายในงาน

คุณอยู่ที่: หน้าแรก thaicc 活动新闻 新闻报道 กิจกรรมที่ผ่านมา คณะผู้แทนทางเศรษฐกิจมาเก๊าเยือนหอการค้าไทย-จีน